Stories

Stellenbosch, Ronnie and Me

Posted on March 15, 2018 by Cape Rebel


From Koljander, koljander, so deur die Bosch
by Annatjie Melck

 

Then came the wonderful years of being a student. It’s the only time in your life that you’re so free and without responsibility. The only ‘contract’ to be fulfilled is the obligation you owe towards the person or persons who gave you the opportunity to study.

Those were the golden years of laughter and, once more, of song – just as Griet and I had danced and sung on the ashheap at Doornkraal. But this time it was with a different rythmn, with different games, and with new friends. My father had extracted from me a promise that I would write him a letter every Sunday evening telling him what had happened the previous week. He also promised me five pounds at the end of my first year if I remained fancy free and, as he put it, part of the group, rather than becoming too involved with anyone in particular.

I first saw Ronnie in my botany class – we were in the same class. Ronnie was English-speaking, and could speak very little Afrikaans. I, on the other hand, could speak no English at all. By way of example, I remember that my residence friends and I used to take the train to Cape Town on a Saturday morning to go shopping. We dressed up very smartly – the gloves had to match the shoes and the handbag – and sometimes we even wore hats. We knew that there were street-photographers in Adderley Street, and if we were lucky enough to be photographed by them, that would be a great compliment. We bought nothing fancier than reels of thread or buttons, or maybe a pair of gloves, but it was wonderful to wander through shops like Garlicks, Stuttafords and Cleghorns, and to admire all the beautiful things that were available. Whenever we wanted to buy something and made enquiries in Afrikaans, the English-speaking sales ladies would glare at us severely, and say: ‘Speak in English, please.’ Time and again, I turned away empty-handed because I wasn’t able to express myself in English.

I told these stories to my father in my Sunday evening letters to him. When I was at home during the university holidays, he encouraged me to go to Rhodes University after I had finished my degree at Stellenbosch, so that I could learn to speak English. My father was very ill during my third year, and he died on the day I began my final exams. I kept my promise to him and the next year I went to Rhodes, where I obtained a teaching diploma.

I think the final spur was when Ronnie invited me to his parents’ house in Constantia: the only words I spoke all evening were: ‘I’m fine thank you,’ in reply to their ‘How do you do?’ after Ronnie had introduced me to them. The worst thing about that evening was the large photograph of Jan Smuts on their diningroom wall. I wrote to my father about all of this. This was a great shock because my father was an Ossewa-Brandwag man.

Before we knew it, our student years were gone and the adult world lay in wait for us. We didn’t, then, sufficiently appreciate that the next phase of our lives ought not to be undertaken without adequate preparation.

~

Ronnie and my paths had begun to converge more and more after our first year at university. We understood each other, and there was a strong energy between us. We had a large and interesting circle of friends, and we really enjoyed our student life, with all the fun that went with it. We played the games of youth to the full, but always responsibly.

After I graduated, I kept my promise to my father and went to Rhodes University for a year, in order to learn English. Ronnie and I began dreaming about our future. We decided that we would walk together, and that we would one day build a house, with children and many friends. And that we would prepare good food together.

Ronnie was a wine man through and through; and the combination worked. Our house was always open; our house was always friendly; our house always had the aroma of food being prepared in the kitchen; there was always good music; and there were many friends who enjoyed our hospitality, and never abused it. Our children grew up in this environment, and we always encouraged them to bring their friends home, just as we did. They could decide for themselves whether or not their friends would fit in.

Those were our golden years of good fortune, many guests, wine people, business people, and lots of cooking.

The Connoisseur’s Guild that was started in Stellenbosch, at the instance of the KWV, was begun by five women, of whom I was one. Our objective was to promote and expand the food and wine culture of the Stellenbosch wine district. Ronnie and my cooking became more expansive and, during our many overseas trips and with our exposure to other food cultures, the bond between us strengthened.

At home we had several different tables: a kitchen table, a casual visiting – or kuier – table, and a diningroom table. Each was nicer than the other. So many interesting people have sat around these tables that I sometimes wish we’d kept a visitors’ book – but in truth, we were not visitors’ book sort of people.

Everyone was equally welcome, and equally special.

Stellenbosch, Ek en Ronnie

Posted on March 15, 2018 by Cape Rebel

Uit Koljander, koljander, so deur die Bosch
deur Annatjie Melck


Toe kom die wonderlike jare van studentwees. Dis net een maal in ’n leeftyd dat ’n mens werklik so ongebonde en sonder verantwoordelikheid kan wees. Die enigste kontrak wat vervul moet word, is die verantwoordelikheid teenoor die persoon of persone wat jou die geleentheid gun om te studeer.

Dit was die goue dae van lag, en weer eens van sing, soos ek en Griet gedans en gesing het daar op die ashoop by Doornkuil. Maar hierdie keer met ’n ander ritme, ander speletjies en nuwe vriende. My pa het my laat belowe dat ek elke Sondagaand vir hom ’n brief sou skryf om te vertel wat gedurende die weekgebeur het. Hy het ook vir my vyf pond belowe aan die einde van my eerste jaar as ek myself nie aan een kêrel verbind het nie maar – soos hy dit gestel het – in die bondel gebly het.

In my botanieklas het ek vir die eerste maal vir Ronnie gesien; ons het saam klasgeloop. Ronnie was Engelssprekend en kon baie min Afrikaans praat. Ek weer kon glad nie Engels praat nie. So onthou ek byvoorbeeld dat ek en van my koshuismaats graag op ’n Saterdag die trein Kaap toe gevat het om te gaan inkopies doen. Ons het ons baie mooi aangetrek, die handskoene moes by die skoene en die handsak pas, en soms selfs met ’n hoed ook op. Ons het geweet daar was straatfotograwe in Adderleystraat en as ons dalk afgeneem sou word, was dit ’n groot kompliment. Ons het niks meer gekoop as tolletjies garing of ’n knoop of miskien ’n handskoen nie, maar dit was wonderlik om in die groot, pragtige winkels soos Garlicks, Stuttafords en Cleghorns te kon ingaan en ons aan al die mooi goed te verwonder. Wanneer ons iets wou koop en in Afrikaans daarvoor gevra het, het die Engelse verkoopdames ons streng aangekyk en gesê: “Speak in English, please.” Keer op keer moes ek omdraai sonder aankope, want ek kon nie in Engels koop nie.

Hierdie stories het ek vir my pa vertel in my Sondagaandbriewe aan hom. Wanneer ek dan vakansies by die huis was, het hy my aangemoedig om, nadat ek my graad op Stellenbosch gekry het, na Rhodes-universiteit te gaan om Engels te leer praat. My pa was reeds in my derde jaar baie siek en het gesterf die dag toe ek met my finale ekasmen begin het. Ek het my belofte gehou en wel na Rhodes gegaan waar ek ’n onderwysdiploma behaal het.

Ek dink die finale aansporing was toe Ronnie my na sy ouers se huis in Constantia nooi en ek daar aankom en al wat ek die hele aand gesê het, was: “I’m fine thank you” in antwoord op hulle beleefde “How do you do?” toe Ronnie my aan hulle voorstel. Die ergste van daardie aand was dat daar ’n gróót foto van Jan Smuts in hulle eetkamer gehang het! Dit het ek alles vir my pa geskryf. Dit was nogal erg, want my pa was ’n Ossewa-Brandwag-man.

Voor ons ons oë kon uitvee, was ons studentjare verby. En toe wag die grootmenslewe vir ons. Ons het nie daardie tyd besef dat die volgende fase in ons lewe nie kaalhand aangepak moes word nie.

~

My en Ronnie se paadjies het meer en meer begin saamloop ná ons eerste jaar op universiteit. Ons het mekaar verstaan en daar was ’n sterk energie tussen ons. Ons het ’n groot en interessante vriendekring gehad en ons het die studentjare met al die pret wat daarmee gepaard gegaan het, terdeë geniet. Ons het die jeugspel ten volle gespeel, maar altyd met verantwoordelikheid.

Nadat ek my graad gekry het, het ek my belofte aan my pa gehou en vir een jaar na die Rhodes-universiteit gegaan om te leer Engels praat. Ek en Ronnie het saam begin droom oor ons toekoms. Ons het besluit dat ons gaan saamloop en dat ons eendag ’n mooi huis gaan bou met kinders en baie vriende. Ons sou saam kos maak.

Ronnie was ’n wynman in murg en been. Die kombinasie het gewerk. Ons huis was oop, ons huis was vriendelik, ons huis het geruik na kos wat kook, en daar was altyd mooi musiek en baie vriende wat ons gasvryheid geniet het, maar nooit misbruik het nie. Ons kinders het in hierdie omstandighede en omgewing grootgeword en ons het hulle aangemoedig om hulle vriende – net soos ons – huis toe te bring. Hulle kon self besluit of hulle vriende sou inpas or nie.

Dit was die goue jare van geluk met interessante vriende, gaste, wynmense, sakemense en baie kos maak.

Die Fynproewersgilde wat op Stellenbosch begin is deur vyf vroue (waarvan ek een was) was ’n opdrag van die KWV. Ons moes die kos- en wynkultuur van die Stellenbosse wynstreek uitbou en bevorder. My en Ronnie se koskokery het meer omvattend geword en tesame met ons vele oorsese besoeke en blootstelling aan ander koskulture, het ons ’n sterk band met mekaar gebou.

Ons het verskillende tafels gehad: ’n kombuistafel, ’n kuiertafel en ’n eetkamertafel. Die een was lekkerder as die ander. Daar het so baie interessante mense om daardie tafels gesit dat ek soms wens ek het ’n besoekersboek gehou, maar ons was nie “besoekersboekmense” nie.

Almal was ewe welkom, en ewe spesiaal.

By the time I sat down, I felt that I was the accused

Posted on March 15, 2018 by Cape Rebel

Uit Koljander, koljander, so deur die Bosch
deur Annatjie Melck

 

Toe kom die wonderlike jare van studentwees. Dis net een maal in ’n leeftyd dat ’n mens werklik so ongebonde en sonder verantwoordelikheid kan wees. Die enigste kontrak wat vervul moet word, is die verantwoordelikheid teenoor die persoon of persone wat jou die geleentheid gun om te studeer.

Dit was die goue dae van lag, en weer eens van sing, soos ek en Griet gedans en gesing het daar op die ashoop by Doornkuil. Maar hierdie keer met ’n ander ritme, ander speletjies en nuwe vriende. My pa het my laat belowe dat ek elke Sondagaand vir hom ’n brief sou skryf om te vertel wat gedurende die weekgebeur het. Hy het ook vir my vyf pond belowe aan die einde van my eerste jaar as ek myself nie aan een kêrel verbind het nie maar – soos hy dit gestel het – in die bondel gebly het.

In my botanieklas het ek vir die eerste maal vir Ronnie gesien; ons het saam klasgeloop. Ronnie was Engelssprekend en kon baie min Afrikaans praat. Ek weer kon glad nie Engels praat nie. So onthou ek byvoorbeeld dat ek en van my koshuismaats graag op ’n Saterdag die trein Kaap toe gevat het om te gaan inkopies doen. Ons het ons baie mooi aangetrek, die handskoene moes by die skoene en die handsak pas, en soms selfs met ’n hoed ook op. Ons het geweet daar was straatfotograwe in Adderleystraat en as ons dalk afgeneem sou word, was dit ’n groot kompliment. Ons het niks meer gekoop as tolletjies garing of ’n knoop of miskien ’n handskoen nie, maar dit was wonderlik om in die groot, pragtige winkels soos Garlicks, Stuttafords en Cleghorns te kon ingaan en ons aan al die mooi goed te verwonder. Wanneer ons iets wou koop en in Afrikaans daarvoor gevra het, het die Engelse verkoopdames ons streng aangekyk en gesê: “Speak in English, please.” Keer op keer moes ek omdraai sonder aankope, want ek kon nie in Engels koop nie.

Hierdie stories het ek vir my pa vertel in my Sondagaandbriewe aan hom. Wanneer ek dan vakansies by die huis was, het hy my aangemoedig om, nadat ek my graad op Stellenbosch gekry het, na Rhodes-universiteit te gaan om Engels te leer praat. My pa was reeds in my derde jaar baie siek en het gesterf die dag toe ek met my finale ekasmen begin het. Ek het my belofte gehou en wel na Rhodes gegaan waar ek ’n onderwysdiploma behaal het.

Ek dink die finale aansporing was toe Ronnie my na sy ouers se huis in Constantia nooi en ek daar aankom en al wat ek die hele aand gesê het, was: “I’m fine thank you” in antwoord op hulle beleefde “How do you do?” toe Ronnie my aan hulle voorstel. Die ergste van daardie aand was dat daar ’n gróót foto van Jan Smuts in hulle eetkamer gehang het! Dit het ek alles vir my pa geskryf. Dit was nogal erg, want my pa was ’n Ossewa-Brandwag-man.

Voor ons ons oë kon uitvee, was ons studentjare verby. En toe wag die grootmenslewe vir ons. Ons het nie daardie tyd besef dat die volgende fase in ons lewe nie kaalhand aangepak moes word nie.

~

My en Ronnie se paadjies het meer en meer begin saamloop ná ons eerste jaar op universiteit. Ons het mekaar verstaan en daar was ’n sterk energie tussen ons. Ons het ’n groot en interessante vriendekring gehad en ons het die studentjare met al die pret wat daarmee gepaard gegaan het, terdeë geniet. Ons het die jeugspel ten volle gespeel, maar altyd met verantwoordelikheid.

Nadat ek my graad gekry het, het ek my belofte aan my pa gehou en vir een jaar na die Rhodes-universiteit gegaan om te leer Engels praat. Ek en Ronnie het saam begin droom oor ons toekoms. Ons het besluit dat ons gaan saamloop en dat ons eendag ’n mooi huis gaan bou met kinders en baie vriende. Ons sou saam kos maak.

Ronnie was ’n wynman in murg en been. Die kombinasie het gewerk. Ons huis was oop, ons huis was vriendelik, ons huis het geruik na kos wat kook, en daar was altyd mooi musiek en baie vriende wat ons gasvryheid geniet het, maar nooit misbruik het nie. Ons kinders het in hierdie omstandighede en omgewing grootgeword en ons het hulle aangemoedig om hulle vriende – net soos ons – huis toe te bring. Hulle kon self besluit of hulle vriende sou inpas or nie.

Dit was die goue jare van geluk met interessante vriende, gaste, wynmense, sakemense en baie kos maak.

Die Fynproewersgilde wat op Stellenbosch begin is deur vyf vroue (waarvan ek een was) was ’n opdrag van die KWV. Ons moes die kos- en wynkultuur van die Stellenbosse wynstreek uitbou en bevorder. My en Ronnie se koskokery het meer omvattend geword en tesame met ons vele oorsese besoeke en blootstelling aan ander koskulture, het ons ’n sterk band met mekaar gebou.

Ons het verskillende tafels gehad: ’n kombuistafel, ’n kuiertafel en ’n eetkamertafel. Die een was lekkerder as die ander. Daar het so baie interessante mense om daardie tafels gesit dat ek soms wens ek het ’n besoekersboek gehou, maar ons was nie “besoekersboekmense” nie.

Almal was ewe welkom, en ewe spesiaal.

By the time I sat down, I felt that I was the accused

Posted on March 15, 2018 by Cape Rebel

From A Life At Law
by Isie Maisels
~
Foreword
by Sydney Kentridge QC‘Reminiscences of advocates are sometimes no more than a dry account of long forgotten (and often justly forgotten) court cases. These memoirs of Isie Maisels are something completely different. First, many of Isie’s cases, especially during the long years of apartheid, were not merely cases between two litigants. They were cases about the sort of country we were then living in. The notorious Bethal farm labourer cases of the 1950s and the great treason trial which ran from 1956 to 1961 are only two examples. Secondly, Isie seemed to attract to his practice cases which, even without any political dimension, were of extraordinary interest, such as the De Melker case or the Bubbles Schroeder murder case. What is more, the stories of these cases are told in Isie’s individual voice. He was a great raconteur, and this talent is vividly present on the printed page.

‘This is not a book simply for lawyers. No reader, I think, can fail to find it fascinating and, indeed, compulsively readable. For a lawyer it is enthralling. Over the years South Africa has known great advocates, whose names survive in legal legend – Beauclerk Upington and Graeme Duncan of Cape Town, Graham Mackeurtan of Natal and Harry Morris of Johannesburg. Isie Maisels is among these greats and, I suspect, as an all-round advocate, the greatest of them all. I say ‘all-round’ because Isie was known to the public during his years of practice at the Bar primarily as a formidable cross-examiner. That he was, but he was much more. His forensic skills were based on sound knowledge of the law. If I have a favourite case in this book it is R v Manasawitz. I shall not give away the story, which Isie tells so well. The reader will find that it illustrates perfectly the combination of legal acumen and sheer forensic panache which made Isie the advocate he was. And he was not yet 30 years old when he argued that case.

‘Isie’s power as a cross-examiner does, however, deserve more than passing mention. It is not easy to describe, let alone analyse. In some uncanny way Isie would, from the outset, achieve domination over the unfortunate witness, which usually enabled him to extract exactly the answers he wanted. A prime example of this was his cross-examination of Professor Andrew Murray, the prosecution’s expert on communism in the treason trial. In that instance he used a weapon of cross-examination which young advocates are not advised to imitate, but which could be deadly in Isie’s hands – good natured humour at the expense of the discomfited witness. All in all, I have never seen Isie’s equal as a cross-examiner in any jurisdiction in which I have practised.

‘Isie was a lawyer, not a politician, but his fierce detestation of apartheid was unconcealed. Time and again he appeared in the courts to vindicate the rights of the individual against the oppression of the apartheid state. The reader may learn from Isie’s life in the law what it is that goes to make a truly great advocate – legal learning, eloquence combined with lucidity, wise judgment – but above all, courage. We are fortunate to have had him among us.’

~
R v Manasawitz

One day an old friend of mine, Reuben Kahanowitz, asked me whether I would be prepared to go to Bloemfontein to argue an application for leave to appeal, for a fee of 35 guineas. I was then 28, and as I had never been to the Appellate Division of the Supreme Court, I would have been prepared to go there for nothing; and a fee of 35 guineas was certainly good compensation in those days. He then told me what the appeal was about.

A man called Manasewitz, who practised as an attorney in Witbank, had been found guilty of fraud. In those days – the early 1930s – farmers could obtain loans from the Land Bank amounting to two thirds of the value of the cattle that they owned: for example, if the farmer had cattle valued at £1 500 he could get a loan of £1 000. Manasewitz and a local valuer thought of a way of getting greater loans for farmers, and at the same time enriching themselves. Instead of valuing the cattle at £1 500, they were to be valued at £3 000, enabling the farmer to get a loan of £2 000. The extra money so received would then be shared by Manasewitz, his co-conspirator, and the farmer. Fraud can only be said to be committed if there is prejudice, or potential prejudice, to the person defrauded. As the farmer in question probably never intended to repay the loan, whether it was £1 000 or £2 000, he was apparently a willing accomplice. However, the fraud was discovered, and Manasewitz was charged with fraud to the prejudice of the Department of Lands.

He was duly convicted, and he appealed to the Transvaal Provincial Division against his conviction. This appeal was heard by Judge NJ de Wet and Judge of Appeal Mr Justice Grindley Ferris. Judge De Wet had been a Minister of Justice and he was well aware of the workings of government. He took the view, with which his brother judge concurred, that it was not the Department of Lands that had suffered prejudice, but the Union government. The court, therefore, upheld the appeal and the conviction and sentence were set aside.

The Attorney General of the Transvaal decided to re-indict Manasewitz, now alleging that fraud had been committed to the prejudice of the Union government. Manasewitz appeared before the magistrate in Witbank, and his counsel took the point of autrefois acquit – arguing that Manasewitz had already been acquitted on this charge, and could not be charged again on the same charge. The magistrate rejected this defence and found Manasewitz guilty.

Again there was an appeal. This time the court consisted of two of the most eminent judges I have ever appeared before, Judges Tindall and Greenberg. That court apparently considered itself bound by the previous decision of Judges De Wet and Grindley Ferris, which had decided that if there had been fraud, it had been fraud on the Union government. Consequently the court dismissed the appeal.

For a junior such as I to think that Tindall and Greenberg could ever be wrong, was probably heresy. As if the fact that this was to be an application for leave to appeal against their judgment was not sufficiently daunting, to add to my dismay I was shown an opinion, written in his own handwriting by Advocate Philip Millin, in which he said that an application for leave to appeal was without merit, was bound to be dismissed, and that he was not prepared to argue it. However, I duly went to argue the appeal in Bloemfontein. The Chief Justice was Sir John Wessels, a great judge, but well known for the hostile treatment that he meted out to counsel when not in agreement with a point being argued.

As this case was to be my first appearance before the court, I decided to spend some time listening to another appeal being argued before mine was to be heard. The appeal court in Bloemfontein is one of the most beautiful courts I have ever seen. It is a large room, all panelled in stinkwood. The story is that the court was being built during the tenure of a previous Chief Justice, JA de Villiers, who, being an expert on timber, had insisted on this panelling. The members of the Bench were Chief Justice Wessels, Judges of Appeal Curlewis, Stratford, FW Beyers, and Sir Etienne de Villiers.

I confess that I cannot think of a single defended case, or appeal, or opposed application – and indeed some unopposed applications – where I was not nervous when starting to argue. In this case, my client was hardly one deserving of sympathy; and I was likely to get a rough hearing, particularly from Chief Justice Wessels. I began: ‘M’Lord, this is an application for leave to appeal.’ Wessels said loudly: ‘Leave, leave!’ and, turning to my opponent – WG Hoal KC, Attorney General of the Orange Free State, who was appearing for the Crown – said: ‘Oh, you don’t oppose leave, do you?’ Hoal wanted to, but the manner in which these words were delivered indicated to me, and I’m sure that Hoal felt the same way, that Wessels was going to dispose of this application in a summary manner.

I then commenced my argument. I had, as anticipated, a very rough time from Chief Justice Wessels, so much so that by the time I sat down, I felt that I was the accused. As I sat down, Judge Wessels said in a whisper to Judge Curlewis – heard by me, and probably audible at the back of the court – ‘You don’t want to hear Hoal do you?’ The significance of that question, of course, was that he, Wessels, had made up his mind to dismiss the application, and did not feel it necessary to hear the Crown’s argument in reply. Curlewis agreed with Wessels, as did Stratford and Beyers.

When Wessels looked at Sir Etienne to find out whether he agreed as well, Sir Etienne indicated that he did not agree. He then did a thing that I have never seen since – and I gather from my colleagues that neither have they seen it in their experience of an appeal court. Sir Etienne got up and walked right across the court to where the Chief Justice was sitting, and he and the Chief Justice had a discussion behind the chair. The Chief Justice’s chair is a very high one, and I did not hear what was said between them; but whatever was said, the result was that Hoal was called upon to argue. He had a smooth passage. I replied – I cannot remember what I said – but the court reserved judgment.

The result came as a surprise to me. All the members of the court, except Curlewis, who dissented, decided to give leave to appeal. The main judgment of those deciding to grant leave to appeal was that of De Villiers. He pointed out that, unlike the judges in the Transvaal Provincial Division (Tindall and Greenberg), the Appellate Division was not bound by the previous decision of Judges NJ de Wet and Grindley Ferris, which in his view was incorrect. The accused should have been found guilty on this charge, but having been found not guilty, was entitled to the benefit of the plea of autrefois acquit. He was in jeopardy of having been found guilty on the first trial and first appeal. De Villiers’s judgment – like all his judgments – was a model of clarity and logical reasoning.

The report of the case says that the appeal was then allowed. As I have already pointed out, there was not an appeal at that stage, but an application for leave to appeal. Chief Justice Wessels said that the court could not finally decide the matter until the full record of the proceedings in the courts below was before the Appellate Division. Sir Etienne did not think so; and correctly in my opinion, because the point was essentially one of law, and a sufficient portion of the record was before the court on the application.

The appeal itself was heard the following year, and the result was a foregone conclusion. It was a formality, and the appeal was duly upheld.

Teen die tyd wat ek gaan sit het, het ek gevoel asof ek die beskuldigde was

Posted on March 15, 2018 by Cape Rebel


Uit A Life At Law
deur Isie Maisels
~
Voorwoord
deur Sydney Kentridge QC


“Herinneringe van advokate kan soms nie veel meer wees as ’n droë weergawe van lang vergete (en soms heel billike vergete) hofsake. Hierdie memoires van Isie Maisels is iets heeltemal anders. Eerstens is baie van Isie se sake, veral gedurende die lang jare van apartheid, nie slegs sake tussen twee opponente in die hof nie. Hulle was sake oor die soort land waarin ons toe gewoon het. Die berugte Bethal-plaasarbeidersake van die 1950’s en die groot verraadsaak, wat vanaf 1956 tot 1961 geduur het, is slegs twee voorbeelde. Tweedens het dit gelyk of Isie sake van buitengewone belang na sy praktyk aangelok het, selfs sake sonder enige politieke dimensie soos die De Melker-saak of die Bubbles Schroeder-moordsaak. En verder is die stories van hierdie sake in Isie se karakteristieke stem hoorbaar. Hy was ’n groot storieverteller, en hierdie talent is helder op die gedrukte bladsy teenwoordig.

“Dit is nie net eenvoudig ’n boek vir regsgeleerdes nie. Ek dink nie daar is ’n leser wat dit nie fassinerend sal vind nie en, inderdaad, dit eerder as gedwonge leeswerk sou beskou. Vir ’n regsgeleerde is dit boeiend. Oor die jare het vermaarde advokate in Suid-Afrika, wie se name in legendes van regsgeleerdes voortleef, na vore gekom – Beauclerk Upington en Graeme Duncan van Kaapstad, Graham Mackeurtan van Natal, en Harry Morris van Johannesburg. Isie Maisels is tussen hierdie beroemdes en, ek vermoed, as ’n totale afgeronde advokaat, is hy die mees uitstaande van almal. Ek sê afgerond, want Isie was gedurende sy jare by die balie aan die publiek bekend, allereers as ’n formidabele kruisondervrager. Dit was hy wel, maar hy was ook heelwat meer. Sy forensiese bekwaamhede was op deeglike kennis van die reg gebaseer. Sou ek ’n gunsteling saak in hierdie boek hê, is dit R v Manasawitz. Ek sal nie die storie, wat Isie so goed vertel, weggee nie. Die leser sal vind dat dit die kombinasie van regskundige vernuf en loutere forensiese panache perfek illustreer, en dat dít Isie die advokaat gemaak het wat hy was. En hy was nog nie 30 jaar oud toe hy in dié saak verskyn het nie.

“Isie se kragtige talent as ’n kruisondervrager verdien egter meer as om net in die verbygaan genoem te word. Om dit te beskryf is nie maklik nie, wat nog om dit te illustreer. Op ’n buitengewone wyse het Isie van die aanvang af oor die ongelukkige getuie gedomineer, wat hom in staat gestel het om presies die antwoorde wat hy verlang het, uit die getuie te kry. ’n Uistekende voorbeeld hiervan was sy kruisondervraging van professor Andrew Murray, die staat se deskundige getuie op die gebied van kommunisme in die verraadsaak. By daardie geleentheid het hy ’n wapen van kruisondervraging gebruik wat jong advokate nie aangeraai word om na te volg nie, maar wat in Isie se hande dodelik kon wees – goedaardige humor ten koste van die verleë getuie. Alles in ag genome het ek nog nooit Isie se gelyke as ’n kruisondervrager in enige jurisdiksie waarin ek gepraktiseer het, gesien nie.

“Isie was ’n regsgeleerde, nie ’n politikus nie, maar sy verbete verfoeiing van apartheid was onverborge. Hy het herhaaldelik in howe verskyn om die regte van die individu te verdedig teen die onderdrukking van die apartheidstaat. Die leser kan uit Isie se lewe in die reg leer wat dit is wat ’n ware groot advokaat maak – kennis van die reg, welsprekendheid gekombineerd met helderheid, wyse oordeel – maar bowenal, moed. Ons was gelukkig om hom tussen ons te gehad het.”

R v Manasawitz

Een dag het ’n ou vriend van my, Reuben Kahanowitz, my gevra of ek bereid sou wees om Bloemfontein toe te gaan om in ’n aansoek vir verlof om te appeleer teen ’n fooi van 35 ghienies te verskyn. Ek was toe 28, en omdat ek nog nooit in die appèlhof verskyn het nie, was ek bereid om dit teen geen betaling nie, te doen; en ’n fooi van 35 ghienies was in daardie dae beslis goeie vergoeding. Hy het my toe vertel waaroor die appèl gegaan het.

’n Man met die naam Manasewitz wat as ’n prokureur in Witbank gepraktiseer het, is aan bedrog skuldig bevind. In daardie dae – die vroeë dertigerjare – kon plaasboere lenings by die Landbank verkry ten bedrae van twee-derdes van die waarde van die beeste wat hulle besit het. Byvoorbeeld, as ’n plaasboer beeste ter waarde van £1 500 gehad het, kon hy ’n lening van £1 000 kry. Manasewitz en ’n plaaslike waardeerder het ’n plan bedink om groter lenings vir plaasboere te verkry en terselfdertyd hulself só te verryk. In plaas daarvan om die beeste teen £1 500 te waardeer, sou hulle teen £3 000 waardeer word, en kon die plaasboer dan ’n lening van £2 000 verkry. Die ekstra geld wat so ontvang sou word, sou dan verdeel word tussen Manasewitz, sy mede-samesweerder en die plaasboer. Daar kon net gesê word dat bedrog gepleeg was as daar nadeel of potensiële skade gely is deur die persoon teen wie die bedrog gepleeg is. Aangesien die boer in gedrang moontlik nie van plan was om ooit die lening terug te betaal nie, of dit nou ’n £1 000 of £2 000 was, was hy ’n gewillige medepligtige. Die bedrog was egter ontdek en Manasewitz is aangekla vir bedrog ten nadele van die Departement van Lande.

Hy is na behore skuldig bevind en het toe na die Transvaalse Provinsiale Afdeling teen die skuldigbevinding geappeleer. Hierdie appèl is deur regter NJ de Wet en appèlregter Grindley Ferris aangehoor. Regter De Wet was voorheen die minister van Justisie en was goed op hoogte oor die werkinge van die regering. Sy mening, waarmee sy mede-regter saamgestem het, was dat dit nie die Departement van Lande was wat nadeel gely het nie, maar wel die Unieregering. Die hof het dus die appèl toegestaan en die skuldigbevinding en vonnis ter syde gestel.

Die prokureur-generaal van Transvaal het besluit om Manasewitz weer aan te kla en het aangevoer dat bedrog ten nadele van die Unieregering gepleeg is. Manasewitz het voor die landdros in Witbank verskyn, en sy regsadviseur het op die beginsel van autrefois acquit staatgemaak en aangevoer dat hy alreeds op daardie klag vrygespreek is, en dat hy nie weer op dieselfde aanklag aangekla kon word nie. Die landdros het hierdie verdediging verwerp en Manasewitz is skuldig bevind.

Daar was weereens ’n appèl. Hierdie keer het die hof uit twee van die mees befaamde regters voor wie ek al ooit verskyn het bestaan – regters Tindall en Greenberg. Die hof het homself beskou as gebonde aan die vorige besluit van regters De Wet en Grindley Ferris. Hulle het besluit dat, as daar bedrog sou wees, dit bedrog teen die Unieregering moes gewees het. Gevolglik het die hof die appèl verwerp.

Vir ’n junior soos ek om te dink dat regters Tindell en Greenberg ooit verkeerd kon wees, was seker kettery. Asof die feit dat dit ’n aansoek was om verlof om teen hulle uitspraak te appeleer, nie genoegsaam ontsagwekkend was nie, is daar tot my ontsteltenis ’n opinie in die handskrif van advokaat Philip Millin aan my gewys waarin hy gesê het dat dié aansoek vir verlof om te appeleer, sonder meriete was, dat dit stellig van die hand gewys sou word, en dat hy nie bereid was om dit te argumenteer nie. Nogtans het ek tog in die aansoek in Bloemfontein gaan verskyn. Die hoofregter was sir John Wessels, ’n befaamde regter, maar welbekend vir sy vyandige behandeling van advokate wanneer hy nie met hulle saamgestem het nie.

Aangesien hierdie my eerste verskyning in die appèlhof sou wees, het ek besluit om ’n tyd daar deur te bring en te luister na ’n appèl wat voor my aansoek gehoor sou word. Die appèlhof in Bloemfontein is een van die mooiste howe wat ek nog gesien het. Dit is ’n groot kamer met al die panele in stinkhout. Die storie is dat die hof gebou is gedurende die ampsbekleding van die vorige hoofregter, JA de Villiers, wat, siende dat hy ’n besondere kennis van hout gehad het, op hierdie paneelwerk aangedring het. Die lede op die bank was hoofregter Wessels en appèlregters Curlewis, Stratford, FW Beyers en sir Etienne de Villiers.

Ek erken dat ek nie aan ’n enkelle verdedigde saak, of appèl, of geopponeerde aansoek – en inderdaad ’n paar ongeopponeerde aansoeke – kan dink waar ek nie aan die begin van die saak senuweeagtig was nie. In hierdie geval het my kliënt nie juis enige meegevoel verdien nie; en heel moontlik het daar ’n ruwe verhoor op my gewag, veral vanaf hoofregter Wessels. Ek het begin: “Edelagbare, hierdie is ’n aansoek vir verlof om te appelleer.” Wessels het hardop gesê: “Verlof, verlof!” en, terwyl hy na my teenstander gedraai het – WG Hoal KC, prokureur-generaal van die Oranje-Vrystaat, wat die staat verteenwoordig het – toe gesê: “O, jy staan nie die verlof teen nie, nè?” Hoal wou, maar die manier waarop hierdie woorde oorgedra is, het vir my aangetoon, en ek was seker Hoal het ook so gevoel, dat Wessels sommer gou wou klaarspeel met hierdie aansoek.

En toe het ek voortgegaan met my argument. Hoofregter Justice Wessels het, soos ek verwag het, my baie rof behandel, soveel só dat, teen die tyd wat ek gaan sit het, dit gevoel het of ek die beskuldigde was. Terwyl ek gaan sit het, het regter Wessels in ’n fluisterstem aan regter Curlewis gesê – ek het dit gehoor, en dit kon seker agter in die hof ook gehoor word – “Jy wil nie vir Hoal hoor nie, wil jy?” Die betekenisinhoud van van daardie vraag, was natuurlik dat hy, Wessels, besluit het om die aansoekvan die hand te wys, en dat dit nie nodig was om die staat se betoog in antwoord te hoor nie. Curlewis het met Wessels saamgestem, so ook Stratford en Beyers.

Toe Wessels na sir Etienne gekyk het om uit te vind of hy ook saamgestem het, het sir Etienne aangedui dat hy nie saamgestem het nie. En toe het hy iets gedoen wat ek nooit daarna weer gesien het nie – en ek het by my kollegas verneem dat hulle ook nog nooit in ’n appèlhof so iets ervaar het nie. Sir Etienne het opgestaan en reg na die anderkant van die hof gestap na waar die hoofregter gesit het, en hy en die hoofregter het toe agter die stoel ’n gesprek gevoer. Die hoofregter se stoel is nogal hoog, en ek kon nie hoor wat hulle vir mekaar gesê het nie, maar wat ookal gesê is, die uitkoms was dat Hoal geroep is om na vore te kom met sy betoog. Dit het glad verloop. Ek het daarop geantwoord – ek kan nie onthou wat ek gesê het nie – maar die hof het uitspraak voorbehou.

Die uitslag was vir my ’n verrassing. Al die lede van die hof, behalwe Curlewis, wie se uitspraak verskil het, het besluit om die aansoek toe te staan. Die belangrikste uitspraak van dié wat besluit het om die aansoek toe te staan, was De Villiers s’n. Hy het daarop gewys dat, anders as die regters van die Transvaalse Provinsiale Afdeling (Tindall en Greenberg), die appèlhof nie gebonde was aan die vorige besluit van regters NJ de Wet en Grindley Ferris nie. Na sy mening was dit foutief. Die beskuldigde moes op daardie aanklag skuldig bevind geword het, maar omdat hy onskuldig bevind is, was hy geregtig op die voordeel van ’n pleit van autrefois acquit. Hy het die risiko geloop dat hy in die eerste hofsitting en die eerste appèl skuldig bevind kon word. De Villiers se uitspraak – soos al sy beslissings – was ’n toonbeeld van duidelikheid en logiese redenering.

Die verslag van die saak het gesê dat die appêl wel toegestaan is. Soos ek reeds aangedui het, was daar op daardie stadium geen appèl nie, maar slegs ’n aansoek om verlof om te appelleer. Hoofregter Wessels het gesê dat die hof nie finaal oor die saak kon besluit voordat die volle rekord van die verrigtinge voor die appèlhof was nie. Sir Etienne het nie so gedink nie; en na my mening heel korrek ook, want die punt was in wese een van geregtigheid en ’n voldoende gedeelte van die rekord was tydens die aansoek voor die hof.

Die appèl het die volgende jaar voorgekom, en die uitslag was ’n uitgemaakte saak. Dit was ’n formaliteit, en die appèl het geslaag.

Like A Cloud Over A Lake

Posted on March 15, 2018 by Cape Rebel

From Defying Hitler
by Sebastian Haffner
Written in 1933 in exile in EnglandThis is the story of a duel.

It is a duel between two very unequal adversaries: an exceedingly powerful, formidable and ruthless state, and an insignificant, unknown private individual. The duel does not take place in what is commonly known as the sphere of politics. The individual is by no means a politician, still less a conspirator, or an enemy of the state. Throughout, he finds himself very much on the defensive. He only wishes to preserve what he considers to be his integrity, his private life and his personal honour. These are under constant attack by the Government of the country he lives in, and by the most brutal, but often also clumsy, means.

With fearful menace, the state demands that the individual give up his friends, abandon his lovers, renounce his beliefs and assume new, prescribed ones. He must use a new form of greeting, eat and drink in ways he does not fancy, employ his leisure in occupations he abhors, make himself available for activities he despises, and deny his past and his individuality. For all this, he must constantly express enthusiasm and gratitude.

The individual is opposed to all of that, but he is ill-prepared for the onslaught. He was not born a hero, still less a martyr. He is just an ordinary man with many weaknesses, having grown up in vulnerable times. He is nevertheless stubbornly antagonistic. So he enters into the duel – without enthusiasm, shrugging his shoulders, but with a quiet determination not to yield. He is, of course, much weaker than his opponent, but rather more agile. You will see him duck and weave, dodge his foe and dart back, evading crushing blows by a whisker. You will have to admit that, for someone who is neither a hero nor a martyr, he manages to put up a good fight. Finally, however, you will see him compelled to abandon the struggle or, if you will, transfer it to another plane.

The state is the German Reich, and I am the individual. Our fight may be interesting to watch, like any fight (indeed I hope it will be), but I am not recounting it just for entertainment. There is another purpose, closer to my heart.

My private duel with the Third Reich is not an isolated encounter. Thousands, maybe hundreds of thousands, of such duels, in which an individual tries to defend his integrity and his personal honour against a formidably hostile state, have been fought in Germany during the last six years. Each is waged in total isolation, and out of public view. Many of the duellists, greater heroes or martyrs by nature, have taken the fight further than I – as far as the concentration camps, or the gallows – and may perhaps be honoured by a future monument. Others were defeated much earlier, and are now silent grumblers in the ranks of SA reservists [Sturm-Abteilung, Nazi storm troopers] or NSV Blockwarts (block wardens) [National-Sozialistische Folkfursorge, National Socialist Society for the Welfare of the People].

One might well consider my case as typical. From it, you can easily judge the chances for mankind in Germany today.

You will see that they are pretty slim. They need not have been quite so hopeless if the outside world had intervened. It is still in the world’s interest, I believe, for these chances to be improved. It is too late to avoid a war, but it might shorten the war by a year or two. Those Germans of goodwill who are fighting to defend their private peace and their private liberty, are fighting, without knowing it, for the peace and liberty of the whole world.

Thus it still seems worthwhile, to me, to draw the attention of the world to the unknown events inside Germany.

The book will tell a story, not preach a sermon; but it has a moral which, like that ‘other and greater theme’ in Elgar’s Enigma Variations, silently ‘runs through and over the whole’. I will not mind if, after reading the book, you forget all the adventures and incidents that I recount; but I would be pleased if you did not forget the underlying moral.

~

Even before the totalitarian state advanced on me with threats and challenges, and taught me what it meant to experience history in person, I had already lived through a fair number of ‘historical events’. All Europeans of the present generation can make that claim, and none more so than the Germans.

Those events have naturally left their mark on me, as on all my compatriots. If one fails to appreciate this, one will not be able to understand what happened later. There is, however, an important difference between what happened before 1933, and what came afterwards. We watched the earlier events unfold. They occupied and excited us, sometimes they even killed one or other of us or ruined him; but they did not confront us with ultimate decisions of conscience. Our innermost being remained untouched. We gained experience, acquired convictions, but remained basically the same people. However, no one who has, willingly or reluctantly, been caught up in the machine of the Third Reich can honestly say that of himself.

Clearly historical events have varying degrees of intensity. Some may almost fail to impinge on true reality, that is, on the central, most personal part of a person’s life. Others can wreak such havoc that nothing is left standing. The usual way in which history is written fails to reveal this. ‘1890: Wilhelm II dismisses Bismarck’. Certainly a key event in German history, but scarcely an event at all in the biography of any German outside its small circle of protagonists. Life went on as before. No family was torn apart, no friendship broke up, no one fled the country. Not even a rendevous was missed or an opera performance cancelled. Those in love, whether happily or not, remained so; the poor remained poor, and the rich rich. Now compare that with: ‘1933: Hindenburg sends for Hitler’. An earthquake shatters sixty-six million lives.

Official, academic history has, as I said, nothing to tell us about the differences in intensity of historical occurrences. To learn about that, you must read biographies, not those of statesmen, but the all too rare ones of unknown individuals. There you will see that one historical event passes over the private, real lives of people like a cloud over a lake. Nothing stirs, there is only a fleeting shadow. Another event whips up the lake as if in a thunderstorm. For a while it is scarcely recognisable. A third may, perhaps, drain the lake completely.

I believe that history is misunderstood if this aspect is forgotten (and it usually is forgotten). So before I reach my proper theme, let me tell you my version of twenty years of German history – the history of Germany as a part of my private story. It will not take long, and it will make what follows easier to understand. Besides, it may help us get to know each other a little better.

Soos ’n Wolk Oor ’n Meer

Posted on March 15, 2018 by Cape Rebel

Uit Defying Hitler
deur Sebastian Haffner
In 1933 in ballingskap in Engeland geskryfHierdie is die storie van ’n tweegeveg.

Dit is ’n tweegeveg tussen twee baie ongelyke teenstanders: ’n uiters magtige, formidabele en meedoënlose staat, en ’n niksbeduidende, onbekende private individu. Die tweegeveg neem nie plaas in wat algemeen bekend is as die sfeer van die politiek nie. Die individu is hoegenaamd nie ’n politikus nie, nog minder ’n samesweerder, of ’n vyand van die staat. Hy bevind homself deurgaans op die verdediging. Sy wens is net om sy integriteit, sy private lewe en sy persoonlike eer te beskerm. Dié dinge word voortdurend aangeval deur die regering van die land waarin hy woon op die mees wreedaardige, maar partykeer ook onbeskaafde manier.

Met aaklige dreigemente dring die staat daarop aan dat die individu van sy vriende afsien, afstand doen van sy minnaars, sy geloof opgee, en nuwe voorgeskrewes aanneem. Hy moet groet, eet en drink op maniere waarvan hy nie hou nie, en in sy vrye tyd moet hy besig wees met dinge wat hy verafsku, homself beskikbaar maak vir aktiviteite wat hy verfoei, en sy verlede en sy individualiteit vergeet. Hy moet vir al dié dinge voortdurende entoesiasme en dankbaarheid betuig.

Die individu is gekant teen al daardie dinge, maar hy is swak voorberei vir die aanslag. Hy is nie as ’n held gebore nie, nog minder as ’n martelaar. Hy is maar net ’n gewone man met baie swakhede, wat in kwesbare tye grootgeword het. Nogtans is hy onversetlik antagonisties. Tog aanvaar hy die tweegeveg – sonder entoesiasme, skouerophalend, maar met ’n stille vasberadenheid om nie in te gee nie. Natuurlik is hy baie swakker as sy teenstander, maar nogtans ratser. Jy sal hom sien buk, swaai, wegswenk en terugspring, en verpletterende houe net-net ontduik. Jy sal moet toegee dat, vir iemand wat nóg ’n held nóg ’n martelaar is, hy daarin slaag om in die geveg goed te vertoon. Uiteindelik sal jy sien dat hy genoodsaak is om in die worsteling die aftog te blaas, of as jy dit verkies, dit na ’n ander speelveld te verplaas.

My private tweegeveg met die Derde Ryk is nie ’n geïsoleerde ontmoeting nie.  Duisende, miskien honderdduisende sulke tweegevegte, waarin ’n individu probeer om sy integriteit en sy persoonlike eer teen ’n formidabele vyandige staat te beskerm, het in Duitsland gedurende die laaste ses jaar plaasgevind.  Elke stryd is in totale isolasie, sonder dat die publiek daarvan bewus was, gevoer. Baie van die dualiste, groter helde of martelaars van nature, het die geveg verder as ek gevoer – so ver soos die konsentrasiekampe of die galg – hulle mag dalk in die toekoms met monumente vereer word. Ander persone is baie vroeër verslaan en is deesdae stille murmureerders in die geledere van SA reserviste [Sturm-Abteilung, Nazi-stormsoldate] of NSV Blockwarts (blokbewaarders) [National-Sozialistische Folkfursorge, Nasionalistiese Sosiale Vereniging vir die Welsyn van die Nasie].

My geval mag wel as tipies beskou word. Die geleenthede van die mense in Duitsland kan vandag daardeur beoordeel word.

Jy sal sien dat daar maar min hoop vir daardie geleenthede is. As die buitewêreld maar net ingegryp het, sou hulle nie so hopeloos gewees het nie. Dit is nog steeds in belang van die wêreld, so glo ek, dat hierdie geleenthede verbeter moet word. Dis te laat om ’n oorlog te verhoed, maar dit mag die oorlog met ’n jaar of twee verkort. Daardie goedgesinde Duitsers wat baklei om hulle private vrede en hulle private vryheid te verdedig, baklei sonder dat hulle daarvan bewus is, vir die vrede en vryheid van die hele wêreld.

Daarom lyk dit vir my steeds die moeite werd om die aandag van die wêreld op die onbekende gebeurtenisse in Duitsland te vestig.

Dié boek sal ’n storie vertel en nie ’n preek lewer nie. Maar dit het ’n sedeles wat, soos die “ander groot tema” in Elgar se Enigma Variations, “loop (stilweg) deur die hele geheel”. Dit sal my nie pla nie as jy, ná jy die boek gelees het, al die avonture en insidente wat ek vertel het, vergeet, maar dit sal my genot verskaf as jy nie die onderliggende moraal vergeet nie.

~

Selfs voor die totalitêre staat my genader het met dreigemente en uitdagings, en wat my geleer het wat dit beteken om die geskiedenis persoonlik te ervaar, het ek reeds ’n hele paar “historiese gebeurtenisse” beleef. Alle Europeërs van die teenwoordige geslag kan op dieselfde ervaring aanspraak maak, en niemand meer as die Duitsers nie.

Daardie gebeurtenisse het natuurlik hulle stempel op my afgedruk, net soos op al my landgenote. As mens dit nie waardeer nie, sal mens nie verstaan wat later gebeur het nie. Daar is egter ’n belangrike verskil tussen wat voor 1933 en wat daarna gebeur het. Ons het die vroeëre gebeurtenisse dopgehou soos dit ontvou het. Hulle het ons beset en ontstel, en daar was tye dat hulle selfs een van ons om die lewe gebring het of hom geruïneer het, maar hulle het ons nie met finale besluite van die gewete gekonfronteer nie. Ons innerlike wesens het onaangeraak gebly. Ons het ervaring opgedoen, skuldigbevindings is opgelê, maar basies het ons dieselfde mense gebly. Niemand wat gewilliglik of teensinnig in die masjien van die Derde Ryk vasgevang was, kan eerlik dit van homself sê nie.

Dis duidelik dat geskiedkundige gebeurtenisse wisselende grade van intensiteit het. Sommige mag amper nie daarin slaag om inbreuk te maak op die werklike realiteit nie, dit is, op die sentrale, mees persoonlike deel van ’n mens se lewe. Ander weer kan soveel verwoesting saai dat niks staande bly nie. Die gewone manier waarop geskiedenis geskryf word, slaag nie daarin om dit te openbaar nie. “1890: Wilhelm ll onthef Bismarck van sy amp”. Dit is verseker ’n deurslaggewende gebeurtenis in die Duitse geskiedenis, maar in die biografie van enige Duitser wat buite die klein sirkeltjie van pleitbesorgers staan, is dit kwalik ’n noemenswaardige gebeurtenis. Geen familie het ’n skeuring ondergaan nie, geen vriendskapsbande is verbreek, en niemand het die land uitgevlug nie. Selfs geen rendezvous is misgeloop of ’n opera-uitvoering gekanselleer nie. Verliefdes, of hulle gelukkig was of nie, het verlief gebly; die armes het arm gebly, en die rykes ryk. Vergelyk dit nou met: “1933: Hindenburg laat roep vir Hitler”. ’n Aardbewing verwoes ses en sestigmiljoen lewens.

Amptelike, akademiese geskiedenis het, soos ek gesê het, niks om ons te vertel oor die verskille in intensiteit van geskiedkundige voorvalle nie. Om daarvan te leer, moet jy lewensbeskrywings lees, nie dié van staatsmanne nie, maar liewer daardie heel rares van onbekende individue. Daar sal jy sien dat een historiese gebeurtenis oor die private, werklike lewe van mense soos ’n wolk oor ’n meer beweeg. Niks roer nie, daar is slegs ’n vlugtige skaduwee. ’n Ander gebeurtenis sal die water van die meer aan beweging bring soos in ’n donderstorm. ’n Derde sal miskien die meer heeltemal laat uitdroog.

Ek glo dat die geskiedenis misverstaan sal word as hierdie aspek vergete sou raak (en gewoonlik word dit vergeet). Voor ek dus my eintlike tema bereik, laat ek jou my weergawe van twintig jaar van Duitse geskiedenis vertel – die geskiedenis van Duitsland as deel van my private storie. Dit sal nie lank neem nie, en dit sal wat volg makliker maak om te verstaan. Dit mag eweneens ons help om mekaar bietjie beter te leer ken.

1 2 3 51 Next »